POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. INFORMACIO A l’USUARI

Responsable del Tractament

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:

ATLÁNTIDA MÉDICA DE ESPECIALIDADES S.A. DE SEGUROS

NIF: A-08.169.633

Domicili: C/ Enric Granados, 90-92 – 08008 Barcelona (Barcelona) Direcció de correu electrònic: comunicacio@atlantida.net

Web: www.atlantida.net; www.atlantida.cat; www.grupatlantida.cat Telèfon: 932172299

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 232, Folio 77, Hoja Número 16781, Inscripción 1ª.

El Responsable Mèdic del web: Dr. Carles Rabassa Ferrer Càrrec: Director Mèdic

Nº col·legiat: 32757

Col·legi d’adscripció: Barcelona

En ATLÁNTIDA MÉDICA DE ESPECIALIDADES S.A. DE SEGUROS, reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves a través dels diferents formularis situats en la web.

Dades Personals

Una dada personal, és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a tal efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc.així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la configuració establerta pel mateix usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d’abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat, duració i legitimació del tractament

Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

 • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través dels formularis situats a la pàgina web de contacte, sol·licitud d’assessor o d’ajuda a l’hora d’accedir a la zona pirvada. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva consulta, designació d’assessor o sol·licitud assistència realitza a través dels formularis. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar l’informació. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 • Gestionar l’alta i participació de l’usuari en el formulari de comentaris del blog situat a la web. Aquests comentaris seran gestionats per la plataforma WordPress. Les dades facilitades les conservarem mente l’usuari no sol·liciti la baixa de la subscripció al contingut del blog i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari al registrar-se a

través del formulari de subscripció al blog i en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de

privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment

sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

 • Gestionar les experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis mitjançant els testimonis dels usuaris que seran publicats a la pàgina web i poder ajudar altres usuaris. Les úniques dades personals que es publicaran del testimoni seran el nom i la ciutat de l’usuari. Les dades facilitades les conservarem mentre l’usuari no sol·liciti la seva revocació i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en registrar-se a través del formulari habilitat per aquest efecte en la web i en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud.

 • Enviar butlletins i newletters sobre productes de ATLÁNTIDA MÉDICA DE ESPECIALIDADES S.A. DE SEGUROS. Sota el consentiment de l’usuari recollim i tractem les seves dades personals per poder enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les seves dades serà el consentiment que atorga l’usuari al seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans de subscriure’s a la newsletter en el formulari habilitat a tal efecte a la web. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 • Gestionar el currículum remès per l’interessat a través del formulari habilitat per a tal efecte i incloure’l en la base de dades de candidats de l’empresa. Les dades es conservaran durant el termini màxim d’un any, transcorregut el qual, es procedirà al bloqueig de les dades durant el temps establert legalment, garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.

La base de legitimació per a gestionar i tractar el currículum de l’interessat és el seu consentiment el qual manifesta en realitzar una acció afirmativa d’enviament del mateix i seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat prèviament al seu enviament. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 • Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no

revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la

llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 • Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legítimació per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 • Gestionar la formalització, desenvolupament i execució del contracte d’assegurança. Aquestes dades les conservarem mentres la pòlissa d’assegurança estigui vigent i, posteriorment, durant el termini de prescripció de 5 anys de les assegurançes de les persones. El termini previst es podrà ampliar en el cas d’haver de complir amb obligacions legals addicionals o en defensa dels interessos de l’Entitat Asseguradora. En cas que el

contracte no arribés a celebrar-se les dades seràn suprimides en el termini legalment establert, excepte que consti consentiment exprés i específic del interessat per qualsevol altre finalitat.

La base legítima per formalitzar, desenvolupar i executar el contracte d’assegurança és la necessitat del

tractament de dades personals per a l’execució del contracte en el qual l’interessat és part. L’usuari té dret a extingir el contracte en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en la vigència del contracte abans de l’extinció.

La legislació aplicable a aquest tractament queda continguda en els següents textos legals: Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança (LCS); Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR); Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre,

d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (RDOSSEAR); Llei 26/2006, de

17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances (Llei de Mediació); Directiva UE 2016/97 sobre la

distribució d’assegurances (DDS); Reglament Delegat (UE) 2015/35 de la Comissió, de 10 d’octubre de 2014, pel qual es preveu la Directiva 2009/138 / CE, així com els reglaments comunitaris d’execució de solvència II; Reial Decret 304/2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme; Llei 22/2007, de 11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors; Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic; Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel

que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades; i normativa que pugui substituir- la o ser d’aplicació complementària en un futur.

Cessió o comunicació de dades personals

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o,aquelles empreses del grup empresarial per a finalitats administratives o de gestió interna.

Transferències internacionals

Per a dur a terme les finalitats del tractament, ATLÁNTIDA MÉDICA DE ESPECIALIDADES S.A. DE SEGUROS subcontractarà els serveis de màrketing per correu electronic de l’empresa THE ROCKET SCIENCE GROPU LLC (MAILCHIMP), situada als EEUU, implicant una transferència internacional de dades. No obstant això, es troba adherit a Clàusules Contractuals Estàndard, que segueixen un mecanisme vàlid d’exportació de dades entre Europa i els EUA.

Per a dur a terme les finalitats del tractament, ATLÁNTIDA MÉDICA DE ESPECIALIDADES S.A. DE SEGUROS subcontractarà els serveis hosting de l’empresa MICROSOFT CORPORATION, situada als EEUU, implicant una transferència internacional de dades. No obstant això, es troba adherit a Clàusules Contractuals Estàndard, que segueixen un mecanisme vàlid d’exportació de dades entre Europa i els EUA.

Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi

hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon

amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a GESTIÓ SANITÀRIA E.G. 92, S.L., garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Ús de les contrasenyes

Per a poder accedir a l’Àrea Privada, l’USUARI s’haurà de “Iniciar Sessió” i incloure el NIF com a nom d’usuari i la

contrasenya corresponent al número de targeta sanitària o el codi de proveidor, en el cas de ser metge.

Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol dels identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a persones

alienes.

Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata al Responsable qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, l’extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació.

Drets dels interessats

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres C/ ENRIC GRANADOS, 90-92 – 08008 BARCELONA (Barcelona). Email: informatica@atlantida.cat

Dades de contacte del DPD- Email: dpo@grupatlantida.net

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de

control a www.aepd.es

Tractament de dades de Menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els

pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a GESTIÓ SANITÀRIA E.G. 92, S.L. per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Tractament de Cookies

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa

de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

 1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc () en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 1. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPRper a el tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures

de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.